Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen De Fire Haver
på Roberthus torsdag den 1. juni 2023 kl. 19:30
 
 

Dagsorden ifølge vedtægter

1: Valg af dirigent og referent
2: Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 
3: Aflæggelse af regnskab
4: Rettidige indkommende forslag fra medlemmerne (sendes senest d. 23/5 til formanden)
5: Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
6: Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
7: Valg af revisor og revisor suppleant
8: Evt. 

Bestyrelsen vil gerne være vært for lidt mad og drikke til generalforsamlingen, derfor vil vi meget gerne bede om tilmelding via vores facebookside inden d. 30. maj.

På glædelig gensyn fra bestyrelsen.